Чугунова Олена Василівна

Чугунова Олена Василівна

Вчитель

Вчитель математики та інформатики в Відокремленому підрозділі “Науковий ліцей” Державного університету “Житомирська політехніка”

Shares

Інформація про освіту: вища,  Житомирський держаний університет імені Івана Франка 2006р., «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики».

Посада, кваліфікація, педагогічне звання, почесне звання, науковий ступінь, вчене звання: вчитель математики та інформатики. Спеціаліст вищої категорії,  педагогічне звання «старший вчитель».

Індивідуальна науково-методична тема: «Використанням програмного засобу GeoGebra для формування дослідницької компетентності старшокласників на уроках математики».

Підвищення кваліфікації:

18 травня-22 травня 2020 року – курси підвищення кваліфікації за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» в межах сертифікаційної освітньої програми «Інформаційні системи та хмарні технології в освітньому процесі» з курсу «Хмарні сервіси відкритої науки для освітян» на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університету «Житомирська політехніка» (15 год.). Сертифікат: ПК 05407870/1461-20.

15 червня-18 червня 2021 року – курси за програмою підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) математики в комунальному закладі «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради (30 год). Свідоцтво №02139713.

27 листопада-5 грудня 2021 року – курси за програмою підвищення кваліфікації вчителів інформатики та технологій у Житомирському державному університеті імені Івана Франка (30 год).

 Педагогічне кредо: «Єдиний шлях, який веде до знання – це діяльність» Бернард Шоу».

Педагогічна діяльність:

 • з 2006 р. по 2016 р. – керівник гуртка інформатики Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради;
 • з 2016 р. і до сьогодні – вчитель математики Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради;
 • з 2020 р. працюю у експериментальному класі з білінгвальним вивченням математики (Відповідно до наказу №65 від 04.05.2020 року «Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня на базі Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради» за темою «Створення білінгвальних класів в умовах трансформаційних змін в освіті і суспільстві на базі комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради» на 2020-2025 роки.);
 • з 2018 року є членом Центру теорії і методики особистісно-розвивального навчання створеного математики на базі методичної комісії вчителів математики та інформатики;
 • з 2022 року – вчитель математики Наукового ліцею Житомирської політехніки.

 Нагородження:

 • за сумлінну працю, плідну педагогічну діяльність, експериментальну роботу за темою «Школа відповідального громадянина», високі досягнення у навчанні та вихованні учнівської молоді, формування позитивного іміджу закладу освіти нагороджена подяками адміністрації ліцею (2018р., 2021 р.).

Друковані праці:

 1. Розвиток математичних здібностей старшокласників в контексті компетентнісного підходу. Компетентнісні засади освітньо-виховного процесу в умовах ціложиттєвого навчання: збірник наукових праць молодих дослідників: за ред. проф. Сидорчук Н. Г. Житомир ФО-П Левковець Н. М., 2018. Вип. 2.  С. 121-128.
 2. Розвиток математичних здібностей старшокласників в умовах використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP (09-10 листопада 2017 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир: Вид-во О.О.Євенок, 2017. – Вип. 5. – С. 211-215.
 3. Математичні здібності учнів: зміст, структура та чинники розвитку. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО 2017), м. Черкаси, 26-28 червня 2017 р. – Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко, 2017. С. 84-85.
 4. Психолого-педагогічні умови розвитку математичних здібностей старшокласників. Фізико-математична освіта: науковий журнал. Вип. 3(17). Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми: Вид. СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018.С.99-103.
 5. Навчально-математична діяльність як засадничий чинник розвитку математичних здібностей старшокласників. Матеріали міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми математичної освіти: виклики сучасності» [Електронне мережне наукове видання]: збірник матеріалів, (м. Вінниця17-18 травня 2018 року) на базі Вінницького національного технічного університету.
 6. Розвиток математичних здібностей старшокласників в контексті сучасної концепції математичної освіти. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.» (м. Львів, 26-27 січня 2018 року). – ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. – Ч.І. – С. 28-33.
 7. Розвиток математичних здібностей старшокласників у навчанні алгебри і початків аналізу: реалізація задачного підходу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна робота»: зб.наук. пр. / Ред. кол.: Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. Випуск 1 (44). С.169-174.
 8. Про зони найближчого математичного розвитку старшокласників у процесі вивчення алгебри та початків аналізу. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО 2019), м. Черкаси, 11-12 квітня 2019 р. – Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко, 2019. С. 80-81.
 9. Зони найближчого математичного розвитку старшокласників у процесі вивчення алгебри та початків аналізу. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко, 2019. Вип.№1.2019. С. 65-72.
 10. Розвиток математичних здібностей старшокласників у навчанні алгебри і початків аналізу: дидактико-методичні вимоги до процесуального компонента. Актуальні питання природничо-математичної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 2(14), Суми, 2019. С. 66-74
 11. Чугунова, О. В. Теоретичні аспекти розвитку математичних здібностей старшокласників у навчанні алгебри і початків аналізу [Текст] / О. В. Чугунова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2020» : матеріали ІІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, квітень-травень 2020 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2020. – С. 48–49.
 12. О. В. Чугунова. Розвиток математичних здібностей старшокласників у процесі формування основних понять алгебри і початків аналізу. Збірник “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки”. Випуск №3. Бердянськ, 2020. – С.171-181.
 13. Chuhunova, O. (2020). Theoretical foundations for the development of high school students’ mathematical abilities in studying algebra and pre-calculus. Scientific Journal of Polonia University, 38(1-1), 127-138.
 14. Методичні аспекти реалізації задачного підходу до розвитку математичних здібностей учнів у процесі вивчення алгебри і початків аналізу. «Школа становлення відповідального громадянина». Авторська модель Людмили Корінної: Навчально-методичний посібник / Автор упорядник Л. В. Корінна; за загальною редакцією С. В. Кириленко, О. І. Кіян, І. Н. Євтушенко. Київ-Житомир-Чернівці: «Букрек», 2020. С. 145-148.
 15.  Теоретико-ймовірнісна методична модель розвитку математичних здібностей старшокласників у навчанні алгебри і початків аналізу. Матеріали IX міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО 2021), м. Черкаси, 9-10 квітня 2021 р. – Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2021.   С. 84-85.